Radonmätning arbetsplats – arbetsgivarens ansvar

Radonmätning arbetsplats – arbetsgivarens ansvar

Det är arbetsgivarens ansvar att mäta radon på arbetsplatser. Radon är en gas som inte syns, inte luktar och inte har någon färg. Om man exponeras för höga nivåer av radon under en längre tid kan detta öka risken för att utveckla lungcancer.

Målet med att genomföra en radonmätning är att fastställa om radonhalten på arbetsplatsen överskrider referensnivån på 200 Bq/m3. Enligt Folkhälsomyndigheten orsakar radon ungefär 500 fall av lungcancer i Sverige varje år, vilket gör det till den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

Arbetsgivaren är ansvarig för att mäta radonhalten på en arbetsplats under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april) i minst två månader eller längre. Om årsmedelvärdet av radonhalten under arbetstid överskrider den nationella referensnivån på 200 Bq/m3, måste arbetsgivaren vidta åtgärder för att minska radonhalten. Referensnivån gäller för arbetsplatser, bostäder och allmänna lokaler.

Om radonmätningen visar att nivån överskrider referensnivån, måste åtgärder vidtas. Efter att åtgärderna genomförts, bör en ny kontrollmätning göras för att se till att radonhalten har minskat till en acceptabel nivå. Om radonhalten på arbetsplatsen fortfarande överskrider 200 Bq/m³ trots åtgärderna, ska det rapporteras till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Det är möjligt att själv mäta radonhalten med spårfilmsdosor för långtidsmätning som kan köpas från ackrediterade företag. Långtidsmätande spårfilmsdosor ger en tillförlitlig årsmedelvärde och är det säkraste sättet att mäta radonhalten.

Arbetsplatser som ligger under jorden, såsom gruvor och bergrum, kan ha högre radonhalter än referensnivån på 200 becquerel per kubikmeter luft. Detta beror på att radon frigörs från bergväggen när man borrar eller spränger i gruvan. Arbetstagare som arbetar under jorden måste uppfylla särskilda gränsvärden som tar hänsyn till deras arbetstid.

I Sverige är det arbetsgivarens ansvar att säkerställa en säker arbetsmiljö för sina anställda. Sedan 2018 gäller en ny strålskyddslag som reglerar radon på arbetsplatser. Lagen ställer krav på arbetsgivare vars anställda är exponerade för radonhalter över 200 Bq/m3. Strålsäkerhetsmyndigheten delar tillsynsansvar för radon på arbetsplatser med Arbetsmiljölagen och Strålskyddsförordningen. Det är oerhört viktigt att mäta radon på arbetsplatser under jord. Arbetsgivaren är skyldig att anmäla radonhalter som överskrider referensnivån till Strålsäkerhetsmyndigheten och vidta åtgärder för att begränsa exponeringen, dokumentera dessa åtgärder och se till att de har effekt.

arvind